Đăng ký

Giải ô chữ thứ hai phần III tổng kết chương I

- Dòng 1: TRỌNG LỰC

- Dòng 2: KHỐI LƯỢNG

- Dòng 3: CÁI CÂN

- Dòng 4: LỰC ĐÀN HỒI

- Dòng 5: ĐÒN BẨY

- Dòng 6: THƯỚC DÂY

Nội dung từ hàng dọc là: LỰC ĐẨY.