Đăng ký

Giải câu 4 phần II tổng kết chương I

a) Khối lượng riêng của đồng là 8900 kilôgam trên mét khối.

b) Trọng lượng của một con chó là 70 niutơn.

c) Khối lượng của một bao gạo là 50 kilôgam.

d) Trọng lượng riêng của dầu ăn là 8000 niutơn trên mét khối.

e) Thể tích nước trong môt bể nước là 3 mét khối.