Đăng ký

Giải bài2.3 Trang 6 - Sách Bài tập Vật Lí 9

   Hướng dẫn:
   Trục ngang là trục \(U(V)\)

   Trục dọc là trục \(I(A)\)

    Giải :

   a) Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của \(I\) vào \(U\)(hình bên):

   b) Điện trở của dây dẫn trong tất cả các lần đo đều gần bằng 5( \(\Omega\)).