Đăng ký

Giải bài 2.12 Trang 8 - Sách Bài tập Vật Lí 9

  Hướng dẫn:

 Chọn \(U\) bằng 4\(V\) thì \(I_1=0,2A\) và \(I_2=0,8A\)

để tính \(R_1\) và \(R_2\) 

   Giải:

   a) Chọn hiệu điện thế \(U=4V\) đặt vào hai đầu điện trở.

   Ta có: \(I_1\) = \(0,2A\)  và \(I_2=0,8A\)

   Vậy \(R_1=\dfrac{U}{I_1}=\dfrac{4}{0,2}=20(\Omega)\)

          \(R_2=\dfrac{U}{I_2}=\dfrac{4}{0,8}=5(\Omega)\)

   b) Ta có: \(I_1=\dfrac{U}{R_1}=\dfrac{1,8}{20}=0,009(\Omega)\)

                 \(I_2=\dfrac{U}{R_2}=\dfrac{1,8}{15}=0,36(A)\)