Đăng ký

Giải bài 2.8 Trang 7 - Sách Bài tập Vật Lí 9

   Chọn D. Cả ba đại lượng trên.