Đăng ký

Giải bài 2.5 Trang 7 - Sách Bài tập Vật Lí 9

 Chọn C.Không phụ thuộc vào hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn.