Đăng ký

Giải câu 2 trang 5- Sách giáo khoa Vật lí 9

     - Đối với mỗi dây dẫn thì giá trị của thương số \(\dfrac{U}{I}\) không đổi.

    - Với hai dây dẫn khác nhau thì thương số \(\dfrac{U}{I}\) có giá trị khác nhau.