Đăng ký

Giải bài 2.11 Trang 8 - Sách Bài tập Vật Lí 9

   a) Cường độ dòng điện đi qua điện trở \(R_1\)

    \(I_1=\dfrac{U}{R_1}=\dfrac{3,2}{20}=0,16(A)\)

   b) Vì \(U\) không đổi nên:

   \(\dfrac{I_1}{I_2}=\dfrac{R_2}{R_1}\Rightarrow \dfrac{I_1}{0,8I_1}=\dfrac{R_2}{20} \Rightarrow R_2 =25(\Omega)\)