Đăng ký

Giải bài 2.4 Trang 7 - Sách Bài tập Vật Lí 9

 a) Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn:
   \(I_1=\dfrac{U_1}{R_1}=\dfrac{12}{10}=1,2(A)\)

 b) Vì \(U_{MN}\) không đổi nên:

\(\dfrac{I_1}{I_2}=\dfrac{R_2}{R_1}\Rightarrow \dfrac{I_1}{\dfrac{I_1}{2}}=\dfrac{R_2}{10}\Rightarrow R_2 =20 (\Omega)\)