Đăng ký

Giải bài 2.2 Trang 6 - Sách Bài tập Vật Lí 9

   a) Cường dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ:
   \(I=\dfrac{U}{R}=\dfrac{6}{15}=0,4(A)\)

   b) Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn: \(U' =I'.R=(I+0,3).R\)

   = (0,4+0,3).15=10,5(V).