Đăng ký

Giải bài 2.7 Trang 7 - Sách Bài tập Vật Lí 9

 Chọn A: Ôm \((\Omega)\)