Đăng ký

Giải bài 2.10 Trang 8 - Sách Bài tập Vật Lí 9

   a) Trị số của điện trở:

     \( R= \dfrac{U}{I}=\dfrac{6}{0,15}=40(\Omega)\)

   b) Nếu bỏ qua sự thay đổi nhiệt độ của dây dẫn thì điện trở của dây dẫn có giá trị không đổi, vẫn bằng \(40(\Omega)\)

   Cường độ dòng điện đi qua điện trở là :

   \(I'=\dfrac{U'}{R}=\dfrac{8}{40}=0,2(A)\)