Đăng ký

Giải câu 5 Trang 70 - Sách giáo khoa Vật lí 6

a) Ta có:  \(30^0C=0^0C+30^0C=32^0F+(30 \times 1,8^0F)=86^0F.\)

b)  \(37^0C=0^0C+37^0C=32^0F+(37 \times 1,8^0F)=98,6^0F.\)