Đăng ký

Giải bài 22.2 Trang 69- Sách bài tập Vật lí 6

Chọn B. Rượu sôi ở nhiệt độ thấp hơn \(100^0C\).