Đăng ký

Giải bài 22.1 Trang 69 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn C. Nhiệt kế thủy ngân.