Đăng ký

Giải bài 22.11 Trang 71- Sách bài tập Vật lí 6

Chọn D. Từ \(-20^0C\) đến \(50^0C\) và \(2^0C\).