Đăng ký

Giải bài 4.1 Trang 12 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn C.  

Thể tích hòn đá  \(V_{hòn đá}=V_{dâng lên}-V_{ban đầu}.\)

\(V_{hòn đá}=86-55=31 (cm^3)\)