Đăng ký

Giải câu 1 Trang 15 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Hướng dẫn:

- Bước 1: Xác định thể tích  \(V_1\) của nước trong bình chia độ:  \(V_1=150cm^3.\)

- Bước 2: Thả hòn đá vào bình chia độ và xác định thể tích  \(V_2\) của nước dâng lên trong bình chia độ:  \(V_2=200cm^3.\)

     Thể tích hòn đá bằng:  \(V_2-V_1=200-150=50(cm^3).\)