Đăng ký

Giải bài 4.16 Trang 15 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn D. Đọc kết quả của vạch gần mực chất lỏng nhất, ta được:

          \(V_{vật}=V_{chất lỏng+vật}-V_{chất lỏng}=200-150=50(cm^3).\)