Đăng ký

Giải bài 4.14 Trang 14- Sách bài tập Vật lí 6

1. Bố trí thí nghiệm: Đặt bình chứa để hứng nước tràn ra từ bình tràn.

2. Các bước làm thí nghiệm:

- Đổ nước đầy bình tràn và thả vật vào trong bình tràn.

- Lấy phần nước tràn ra đổ vào bình chia độ. Thể tích phần nước tràn ra bằng thể tích của vật.