Đăng ký

Giải bài 4.12 Trang 14 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn C. Nước tràn vào bình chứa.