Đăng ký

Giải bài 4.6 Trang 12 - Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn:

- Cách 1: Đổ nước từ chai vào ca. Chia đôi lượng nước trong ca như sau:

+) Nếu bình chia độ chứa hết ca nước: Đổ nước từ ca sang bình chia độ thì một nửa trong bình chia độ chính là một nửa ca nước.

+) Nếu bình chia độ không chứa hết ca nước: Đổ nước từ ca sang đầy bình chia độ, chia đôi lượng nước trên. Sau đó tiếp tục chia đôi lượng nước còn lại trong ca cũng bằng cách trên. Lượng nước trong hai lần chia chính là một nửa ca nước.

- Cách 2: Đo độ cao h của ca bằng thước. Đổ nước vào ca tới đúng độ cao bằng  \(\dfrac{1}{2}h\).

- Cách 3: Đổ nước vào ca (khoảng hơn một nửa ca) nghiêng dần ca nước từ từ cho đến khi điểm cao nhất của đáy ca và điểm thấp nhất của miệng ca ở trên cùng một đường thẳng nằm ngang.