Đăng ký

Giải câu 10 Trang 55 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Thời gian truyền âm trong không khí:

       \(t=\dfrac{l}{v_{kk}}=\dfrac{951,25}{340} \approx 2,8(s)\)

\(\Rightarrow\) Thời gian âm truyền trong gang là: \(t'=2,8-2,5=0,3(s)\)

Tốc độ âm truyền trong gang:

       \(v=\dfrac{l}{t'}=\dfrac{951,25}{0,3} \approx 3170,8(m/s)\)