Đăng ký

Giải câu 1 Trang 89 phần I- Sách giáo khoa Vật lí 6

- Thể tích của hầu hết các chất tăng khi nhiệt độ tăng.

- Thể tích của hầu hết các chất giảm khi nhiệt độ giảm.