Đăng ký

Giải câu 4 Trang 90 phần II -Sách giáo khoa Vật lí 6

Với số liệu ở bảng 30.1 SGK trang 90 ta thấy:

a) Sắt có nhiệt độ nóng chảy cao nhất (\(1535^0C\)).

b) Rượu có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất (\(-117^0C\)).

c) Để đo nhiệt độ \(-50^0C\) (âm \(50^0C\)) có thể dùng nhiệt kế rượu vì rượu có nhiệt độ đông đặc \(-117^0C\) (âm \(117^0C\)) thấp hơn nhiệt độ cần đo.

Không thể dùng nhiệt kế thủy ngân vì thủy ngân đông đặc ở \(-39^0C\) (âm \(39^0C\)) cao hơn nhiệt độ cần đo.

d) Xem nhiệt kế rượu để trả lời nhiệt độ ở lớp em hôm nay.

Ở nhiệt độ này các chất ở thể rắn là: nhôm, muối, đồng, sắt. Các chất ở thể lỏng là: nước, rượu, thủy ngân.

Ở nhiệt độ lớp học của em trong không khí có thể có hơi nước.