Đăng ký

Giải câu 6 Trang 91 phần II -Sách giáo khoa Vật lí 6

a) Đoạn BC: Ứng với quá trình nước đá đang tan (\(0^0C\)).

    Đoạn DE: Ứng với quá trình nước đang sôi (\(100^0C\)).

b) Đoạn AB: Nước tồn tại ở thể rắn (nước đá).

    Đoạn CD: Nước tồn tại ở thể lỏng và thể hơi.