Đăng ký

Giải bài 8 trang 70 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Tìm x và y trong mỗi hình 

Hướng dẫn giải

      Hướng dẫn: 

- Áp dụng hệ thức \(h^2=b'.c'\) tính được x.

- Áp dụng hệ thức \(c^2=a.c'\) hoặc \(b^2=a.c'\) tính được y.

   

    Giải: 

a)   Áp dụng hệ thức \(h^2=b'.c'\) ta được : \(x^2 =4.9 \Rightarrow x=6\)

b) Áp dụng hệ thức \(h^2=b'.c'\) ta được : \(2^2 =x.x \Rightarrow x=2\)

    Áp dụng hệ thức \(c^2=a.c'\) ta được : \(y^2 =2x.x \Rightarrow y^2=8 \Rightarrow \sqrt{8}\)

c) 

   Áp dụng hệ thức \(h^2=b'.c'\) ta được : \(12^2 =16.x \Rightarrow x=9;\)

  Áp dụng hệ thức \(c^2=a.c'\) ta được :    \(y^2 =2x.x \Rightarrow y^2=(16+x)x \Leftrightarrow y^2=225 \Leftrightarrow y=15\)

shoppe