Đăng ký

Giải bài 1 trang 68 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

Hãy tính x và y trong mỗi hình sau: (h.1a, b) 

Hướng dẫn giải

     Hướng dẫn: 

- Áp dụng định lý Py-ta-go tính độ dài cạnh huyền.

- Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông: \( c^2=a.c'\) tính x và y.

    Giải: 

        Hình 1a: 

   Áp dụng định lí Py-ta-go cho tam giác vuông, ta có: 

   Độ dài cạnh huyền bằng: \( \sqrt{6^2+8^2}=10\)

   Áp dụng hệ thức \(c^2=a.c'\) ta được \(6^2= 10.x \Rightarrow x=3,6 \)

                                                             \(y=10-3,6 =6,4\)

   Hình 1b:

   Áp dụng hệ thức \(c^2=a.c'\)ta được: \(12^2= 20.x \Rightarrow x=7,2 \)

                                                                  \(y=20-7,2 =12,8\)