Đăng ký

Giải bài 4 trang 69 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

    Hãy tính x và y trong hình sau:

       

   

Hướng dẫn giải

     Hướng dẫn: 

  - Áp dụng hệ thức \(h^2=b'.c'\)  tính được x. 

  - Áp dụng hệ thức \(b^2=a.b'\) tính được y.

    Giải: 

  Áp dụng hệ thức \(h^2=b'.c'\) ta được: \(2^2=1.x \Rightarrow x=4\)

   Áp dụng hệ thức \(b^2=a.b'\) ta được: \(y^2=5.4 \Rightarrow x= \sqrt{20}\)