Đăng ký

Giải bài 7 trang 69 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

    Người ta đưa ra hai cách vẽ đoạn trung bình nhân x của hai đoạn thẳng a, b (tức là x2 = ab) Dựa vào các hệ thức (1) và (2), hãy chứng minh các cách vẽ trên là đúng.

         

Hướng dẫn giải

       Giải: 

      Cách 1: (Hình 8) 

     \(OA=OB=OC= \frac{BC}{2} \Rightarrow \Delta ABC\) vuông tại A.

     Áp dụng hệ thức \(h^2=b'.c',\) ta được: \(x^2=a.b\)

    Cách 2( Hình 9) 

   \(OA=OB=OC= \frac{BC}{2} \Rightarrow \Delta ABC\) vuông tại A.

    Áp dụng hệ thức \(c^2=a.c',\) ta được: \(x^2=a.b\)