Đăng ký

Giải bài 72 trang 31 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Số chính phương là số bằng bình phương của một số tự nhiên (ví dụ: 0, 1, 4, 9, 16...). Mỗi tổng sau có là một số chính phương không ?

a) \(1^3+2^3;\)

b) \(1^3+2^3+3^3;\)

c) \(1^3+2^3+3^3+4^3.\)

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Tính tổng đã cho rồi viết kết quả thành bình phương của một số tự nhiên.

Giải: 

a) \(1^3+2^3=1+8=3^2\) là số chính phương.

b) \(1^3+2^3+3^3=1+8+27=36=6^2\) là số chính phương.

c) \(1^3+2^3+3^3+4^3=1+8+27+64=100=10^2\) là số chính phương.

Mở rộng: \(1^3+2^3+3^3+4^3+5^3+...+n^3=(1+2+3+...+n)^2\) với \(n \ge 1\) là số chính phương.