Đăng ký

Giải bài 70 trang 30 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Viết các số: 987; 2564; \(\overline{abcde}\) dưới dạng tổng các lũy thừa của 10.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn: 

\(\overline{abcde}=a.10^4+b.10^3+c.10^2+d.10^1+e.10^0\)

Giải:

\(987=9.10^2+8.10^1+7.10^0;\)

\(2564=2.10^3+5.10^2+6.10^1+4.10^0;\)

\(\overline{abcde}=a.10^4+b.10^3+c.10^2+d.10^1+e.10^0\)

shoppe