Đăng ký

Giải bài 67 trang 30 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) \(3^8: 3^4; \)           b) \(10^8: 10^2;\)           c) \(a^6: a (a \neq)\)

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Áp dụng công thức: \(a^m: a^n=a^{m-n}\)    \((a \neq 0, m \ge n)\)

Giải:

a) \(3^8:3^4=3^{8-4}=3^4;\)

b) \(10^8:10^2=10^{8-2}=10^6;\)

c) \(a^6:a=a^{6-1}=a^5 (a \neq 0)\)