Đăng ký

Giải bài 68 trang 30 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính bằng hai cách:

Cách 1: Tính số bị chia, tính số chia rồi tính thương.

Cách 2: Chia hai lũy thừa cùng cơ số rồi tính kết quả.

a) \(2^{10}:2^8;\)          b) \(4^6:4^3;\)

c) \(8^5:8^4;\)           c) \(7^4: 7^4.\)

 

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Cách 1: Tính số bị chia, tính số chia rồi tính thương

Cách 2: Áp dụng quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số rồi tính kết quả.

Lưu ý: \(a^0=1.\)

Giải:

a) Cách 1: \(2^{10}:2^8=1024:256=4\)

Cách 2: \(2^{10}:2^8=2^{10-8}=2^2=4.\)

b) Cách 1: \(4^6:4^3=4096:64=64\)

Cách 2: \(4^6:4^3=4^{6-3}=4^3=64.\)

c) Cách 1: \(8^5:8^4=32768:4096=8\)

Cách 2: \(8^5:8^4=8^{5-4}=8^1=8.\)

d) Cách 1: \(7^4:7^4=2401:2401=1\)

Cách 2: \(7^4:7^4=7^{4-4}=7^0=1.\)