Đăng ký

Giải bài 69 trang 30 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

 Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô vuông:

a) \(3^3.3^4\) bằng:  \(3^{12}\)    ◻ ,       \(9^{12}\)    ◻ ,     \(3^7\) ◻ ,      \(6^7\)    ◻ 

b) \(5^5\) : 5 bằng:  \(5^5\)       ◻ ,       \(5^4\)    ◻ ,     \(5^3\)   ◻ ,    \(1^4\)      ◻ 

c) \(2^3.4^2\) bằng: \(8^6\)      ◻ ,       \(6^5\)     ◻ ,     \(2^7\)   ◻ ,    \(2^6\)     □

Hướng dẫn giải

a) \(3^3.3^4=3^{3+4}=3^7 \) do đó \(3^7\) Đ, các ô còn lại S.

b) \(5^5:5=5^{5-1}=5^4\) do đó \(5^4\) Đ, các ô còn lại S.

c) \(2^3.4^2=2^3.16=2^3.2^4=2^{3+4}=2^7\) do đó \(2^7\) Đ, các ô còn lại S.