Đăng ký

Giải bài 6 trang 111 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

   Chiều cao của một hình trụ bằng bán kính đường tròn đáy . Diện tích xung quanh của hình trụ 314 \(cm^2\).Hãy tính bán kính đường tròn đáy và thể tích hình trụ (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

Hướng dẫn giải

    Ta có

    \(S _ {xq} = 2 \pi Rh = 2 \pi R^2 \Rightarrow \dfrac{S_{xq}}{2\pi} \\R \approx \sqrt{\dfrac{314}{2.3,14}}= \sqrt{50} \approx 7,07 (cm)\)

   Thể tích hình trụ là: \(V= \pi R^2 h \approx 3,14.50 . \sqrt{50}\approx 1110,16(cm^2)\)