Đăng ký

Giải bài 4 trang 110 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

    Một hình trụ có bán kính đáy là 7cm, diện tích xung quanh bằng \(352cm^2\).

   Khi đó, chiều cao của hình trụ là:

   (A) 3,2 cm;     (B) 4,6cm;         (C) 1,8 cm

   (D) 2,1cm;     (E) Một kết quả khác

   Hãy chọn kết quả đúng.

Hướng dẫn giải

   Từ công thức tính diện tích xung quanh:

   \(S _ {xq} = 2 \pi Rh \Rightarrow h = \dfrac{S_{xq}}{2\pi R}\\h = \dfrac{352}{2.3,14.7} \approx 8,01 (cm) \\ \)

   Chọn E.

shoppe