Đăng ký

Giải bài 13 trang 113 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

   Một tấm kim loại được khoan thủng bốn lỗ như hình 85 (lỗ khoan dạng hình trụ), tâm kin loại này dày 2cm, đáy của nó là hình vuông cạnh là 5 cm. Đường kính của mũi khoan là 8 mm. Hỏi thể tích phần còn lại của tâm kim loại là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

   Mỗi lỗ khoan là một hình trụ có bán kính đáy là:

   R = 8 : 2 = 4 (mm) = 0,4 (cm) 

   Chiều cao của hình trụ là: h = 2 (cm)

   Thể tích mỗi mũi khoan hình trụ là:

   \(V_1 = \pi R^2 h = \pi (0,4)^2.2 \approx 1,0048 (cm^3)\)

   Thể tích phần còn lại của tấm kim loại là:

   \(V_2 = 5.5.2- 4.1,0048 \approx 45,98 (cm^3)\)

shoppe