Đăng ký

Giải bài 10 trang 112 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

   Hãy tính:

   a) Diện tích xung quanh của một hình trụ có chu vi hình tròn đáy là 13cm và chiều cao là 3cm.

   b) Thể tích của hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 5mm và chiều cao là 8mm.

Hướng dẫn giải

   a) Diện tích xung quanh của hình trụ là: 

    \(S_{xq}= 2\pi Rh = 13.3= 39(cm^2)\)

   b) Thể tích hình trụ là:

    \(V = \pi R^2 h \approx 3,14.5^2.8 \approx 628(cm^3)\)

shoppe