Đăng ký

Giải bài 41 trang 24 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Đối với phân số ta có tính chất:

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

a) So sánh hai phân số với 1;

b) So sánh hai phân số với 0;

c)  So sánh hai phân số với 0;

Giải:

a) \(\dfrac{6}{7}<1<\dfrac{11}{10}\) nên \(\dfrac{6}{7}< \dfrac{11}{10}\);

b) \(\dfrac{-5}{17}<0<\dfrac{2}{7}\) nên \(\dfrac{-5}{17}<\dfrac{2}{7}\);

c) \(\dfrac{419}{-723}=\dfrac{-419}{723}<0; \dfrac{-697}{-313}=\dfrac{697}{313}>0\)nên \(\dfrac{419}{-723}<\dfrac{-697}{-313}.\)