Đăng ký

Giải bài 37 trang 23 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Nếu các phân số chưa có cùng mẫu số thì quy đồng các phân số đó.

Trong các phân số có cùng mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

Giải:

a) \(\dfrac{-11}{13}<\dfrac{-10}{13}<\dfrac{-9}{13}<\dfrac{-8}{13}<\dfrac{-7}{13};\)

b) Quy đồng mẫu các phân số đã cho, ta có:

\(\dfrac{-1}{3}=\dfrac{-12}{36}<\dfrac{-11}{36}<\dfrac{-10}{36}<\dfrac{-9}{36}\)

\(\Rightarrow \dfrac{-1}{3}<\dfrac{-11}{36}<\dfrac{-10}{36}=\dfrac{-5}{18}<\dfrac{-9}{36}=\dfrac{-1}{4}.\)