Đăng ký

Giải bài 40 trang 24 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Lưới nào sẫm nhất?

a) Đối với mỗi lưới ô vuông ở hình 7, hãy lập một phân số có tử là số ô đen, mẫu là tổng số ô đen và trắng.

b) Sắp xếp các phân số này theo thứ tự tăng dần và cho biết lưới nào sẫm nhất (có tỉ số ô đen so với tổng số ô là lớn nhất)

Hướng dẫn giải

Giải:

a) A: \(\dfrac{2}{6};\)        B: \(\dfrac{5}{12};\)      C: \(\dfrac{4}{15};\)        D: \(\dfrac{8}{20};\)      E: \(\dfrac{11}{30}.\)

b) Quy đồng mẫu số các phân số, ta được:

\(\dfrac{2}{6}=\dfrac{20}{60};\dfrac{5}{12}=\dfrac{25}{60};\dfrac{4}{15}=\dfrac{16}{20};\dfrac{8}{20}=\dfrac{24}{60};\dfrac{11}{30}=\dfrac{22}{60}\)

Ta thấy: \(\dfrac{16}{60}<\dfrac{20}{60}<\dfrac{22}{60}<\dfrac{24}{60}<\dfrac{25}{60}\)

Nên \(\dfrac{4}{15}<\dfrac{2}{6}<\dfrac{11}{30}<\dfrac{8}{20}<\dfrac{5}{12}.\)

Vậy lưới B sẫm nhất.