Đăng ký

Giải bài 39 trang 24 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Lớp 6B có 4/5 số học sinh thích bóng bàn, 7/10 số học sinh thích bóng chuyền, 23/25 số học sinh thích bóng đá. Môn bóng nào được nhiều bạn lớp 6B yêu thích nhất?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Quy đồng mẫu số các phân số.

So sánh tử của các phân số đã quy đồng, phân số nào có tử lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

Giải:

Quy đồng mẫu số các phân số. Ta có:

\(\dfrac{4}{5}=\dfrac{40}{50};\dfrac{7}{10}=\dfrac{35}{50};\dfrac{23}{25}=\dfrac{46}{50}.\)

Ta thấy: \(\dfrac{35}{50}<\dfrac{40}{50}<\dfrac{46}{50}\) nên \(\dfrac{7}{10}<\dfrac{4}{5}<\dfrac{23}{25}.\)

Vậy môn bóng đá được yêu thích nhất.

shoppe