Đăng ký

Giải bài 38 trang 129 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

   Hãy tính thể tích , diện tích bề mặt một chi tiết máy theo kích thước đã cho trên hình  

 

Hướng dẫn giải

    Chi tiết máy gồm hai hình trụ, một hình trụ có bán kính đáy là 5,5cm, chiều cao 2 cm và một hình trụ có bán kính đáy 3cm, chiều cao 7cm.

   Thể tích của chi tiết máy là:

   \(V = \pi ( 5,5)^2 .2 + \pi 3^2.7 = 123,5 \pi (cm^3) \approx 388(cm^3)\)

   Diện tích xung quanh của hai hình trụ là:

   \(S_1 = \pi.11.2 + \pi .6.7 = 64 \pi (cm^2)\)

   Tổng diện tích các mặt ngoài còn lại là:

   \(S_2 = \pi ( 5,5)^2+ \pi .(5,5^2 - 3^2) + \pi.3 = 60,5 \pi (cm^2)\)

   Vậy diện tích bề mặt ngoài của chi tiết máy là:

   \(S = S_1 + S_2 = 125,5\pi (cm^2) \approx 391 (cm^2)\)

shoppe