Đăng ký

Giải bài 42 trang 130 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

   Hãy tính thể tích các hình dưới đây theo kích thước đã cho.

Hướng dẫn giải

   a) Hình cầu cần thể tích gồm:

   Một hình nón có bán kính đáy:

   R= 14:2 = 7(cm)

   Có chiều cao là: h = 8,1cm.

   Thể tích hình này là:

   \(V_ 1= \dfrac{1}{3}\pi.7^2.8,1 = 132, 3\pi (cm^3)\)

   Một hình trụ có bán kính đáy là 7cm và chiều cao là 5,8 cm.

   Thể tích hình này là: \(V_2 = \pi.7^2.5,8 = 284,2\pi (cm^3).\)

   Thể tích cần tính là: \(V = V_1 + V_2 = 416,5\pi (cm^3)\)

   b) Hình cần tính thể tích là một hình nón cụt. Thể tích của hình này bằng thể tích hình nón lớn trừ đi thể tích hình nón nhỏ.

   \(V = \dfrac{1}{3}\pi.16,4.(7,6)^2 - \dfrac{1}{3}\pi.8,2.(3,8)^2 \approx 867,54(cm^3)\).