Đăng ký

Giải bài 40 trang 129 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

    Hãy tính diện tích toàn phần của các hình tương ứng theo các kích thước đã cho.

Hướng dẫn giải

   a) Diện tích toàn phần của hình nón( Hình a) 

   \(S_1 = 2\pi.2,5.5,6+\pi .(2,5)^2= 20,25\pi (cm^2)\)

  b) Diện tích toàn phần của hình nón (Hình b)

   \(S_2 = 2\pi.3,6.4,8+ \pi.(3,6)^2= 30,24\pi(cm^2)\)

shoppe