Đăng ký

Giải bài 22 trang 118 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

   Cho ta hình ảnh của một cái đồng hồ cát với các kích thước kèm theo (AO = OB).

   Hãy so sánh tổng thể tích của hai hình nón và thể tích của hình trụ.

Hướng dẫn giải

   Tổng thể tích của hình nón là:

   \(V_1 = 2.\dfrac{1}{3}.\pi R^2.\dfrac{h}{2}= \dfrac{\pi R^2 h}{3}\)

   Thể tích hình trụ là: \(V_2 = \pi R^2 h \)

   Vậy \(V_1 = \dfrac{1}{3}V_2\)

shoppe