Đăng ký

Giải bài 21 trang 118 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

   Cái mũ của chú hề với các kích thước cho theo hình vẽ. Hãy tính tổng diện tích vải cần có để làm nên cái mũ (không kể riềm, mép, phần thừa).

   

Hướng dẫn giải

   Cái mũ gồm hai bộ phận:

   Bộ phận hình nón có: \(r= \dfrac{35- 2.10}{2}= 7,5 (cm) \ có \ l = 30cm\)

   Bộ phận hình vành khăn có: R = 17,5 cm và  r = 7,5 cm.

   Tổng diện tích vải cần có để làm mũ là:

   \(S = \pi.7,5.30+ \pi [(17,5)^2 -(7,5)^2 ] = 475\pi (cm^2) \approx 1491,5 (cm^2)\)