Đăng ký

Giải bài 14 trang 11 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Phân tích thành nhân tử:

   

a)\(x^2\) – 3 ;                     b)\(x^2\) – 6

c)\(x^2\)+ 2\( \sqrt{3}\) x + 3 ;        d)\(x^2\) - 2\( \sqrt{5}\) x + 5

Hướng dẫn giải

   a) Ta có:  \(x^2\)\(- 3= x^2 - (\sqrt{3})^2= ( x - \sqrt{3})(x+ \sqrt{3}) \)

   b) Ta có:   \(x^2\) \(-6 = \)\(x^2 - (\sqrt{6})^2= ( x - \sqrt{6})(x+ \sqrt{6}) \).

   c) Ta có:  \(x^2\)+ 2\( \sqrt{3}\) \(x\) + 3 = \( x^2 + 2 \sqrt{3} x + 3 = x^2 + 2 \sqrt{3}x+ ( \sqrt{3})^2= ( x+ \sqrt{3})^2\)

   d) Ta có : \(x^ 2- 2 \sqrt{5}x + 5= \)\( x^2 - 2 \sqrt{5} x + 5 = x^2 -2 \sqrt{3}x+ ( \sqrt{5})^2= ( x- \sqrt{5})^2\)