Đăng ký

Giải bài 12 trang 11 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa:

 

Hướng dẫn giải

     a) \( \sqrt{2x+ 7} \) có nghĩa \( \Leftrightarrow 2x+ 7 \ge 0 \Leftrightarrow 2x \ge -7 \Leftrightarrow x \ge- \frac{7}{2}\)

    b)   \( \sqrt{-3x+ 4} \) có nghĩa \( \Leftrightarrow -3x+4 \ge 0 \Leftrightarrow 3x \leq4 \Leftrightarrow x \leq \frac{4}{3}\)

    c) \( \sqrt{\frac{1}{-1+x} } \) có nghĩa \( \Leftrightarrow -1 + x > 0 \Leftrightarrow x> 1.\)

    d) Vì \(x^ 2 \ge 0 \) với mọi x suy ra \(1 + x^ 2 > 0\) với mọi x nên \( \sqrt{1+ x^ 2}\) có nghĩa với mọi x.